Vedtægter for Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a.

§  1  Navn og hjemsted

§  2  Formål

§  3  Medlemsskabet

§  4  Medlemmernes rettigheder

§  5  Medlemmernes forpligtelser

§  6  Passivt medlemskab - Udtræden af selskabet

§  7  Levering til ikke-medlemmer (købere)

§  8  Generalforsamling

§  9  Stemmeret og afstemninger

§ 10 Bestyrelsen

§ 11 Tegningsret

§ 12 Årsregnskabet/årsrapporten

§ 13 Vedtægtsændringer

§ 14 Opløsning af andelsselskabet

§ 15 Ikrafttræden

 

§ Navn og hjemsted

 1. Selskabet, der er stiftet den 27. juni 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a.
 2. Selskabet har hjemsted i Allerød kommune.

 

§ Formål

 1. Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ
 2. at forsyne vandværkets medlemmer med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og
 3. at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.
 4. Selskabet skal ikke give nogen form for udbytte, da dets økonomi skal hvile i sig selv.

 

§ 3 Medlemsskabet

 1. Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet.
 2. Hvert medlemskab gælder for én ejendom. Det tillægges én stemme i selskabet.
 3. Et medlem, der ejer flere ejendomme, har ét medlemskab for hver ejendom, men har dog kun én stemme i selskabet.
 4. Ejendomme, opdelt i ejerlejligheder, tillægges én stemme i selskabet, som tillægges ejerforeningen.
 5. Andelsboligforeninger tillægges én stemme.
 6. Udlejningsejendomme tillægges én stemme for hver selvstændig udmatrikulerede enhed.

 

§ 4 Medlemmernes rettigheder

 1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på vilkårene i det for vandværket fastsatte regulativ.
 2. Senest ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad samt seneste årsregnskab/årsrapport.

 

§ 5   Medlemmernes forpligtelser

 1. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af nærværende vedtægter, det for vandværket fastsatte regulativ samt af takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag.
 2. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
 3.  Den andel, ethvert medlem har i selskabet, kan ikke gøres til genstand for arrest, eksekution eller pantsætning for nogen selskabet uvedkommende gæld.
 4. Ejerforeninger er ansvarlige for deres medlemmer.
 5. Andelsboligforeninger er ansvarlige for deres medlemmer.
 6. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
 7. Ved overtagelse af en ejendom betinges den nye ejers medlemskab af, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
 8. Selskabet har ret til at lade tinglyse en deklaration på ejendommen til sikring af betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

 

§ 6   Passivt medlemsskab - Udtræden af selskabet

 1. Når en ejendoms vandforsyning er nedlagt og forfaldne driftsbidrag m.m. er betalt, overgår medlemmet til passivt medlem, uden at han mister sin stemmeret, men medlemmet er stadig bundet af forpligtelsen i § 5.
 2. Med samme udnyttelse vil ejendommen efter bestyrelsens vedtagelse kunne optages i selskabet igen som fuldt medlem uden nyt anlægsbidrag.
 3. Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse, dvs. sletning som selvstændigt matr.nr., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved vandforsyningsledningen for medlemmets regning, ligesom forfaldne driftsbidrag m.m. indbetales.
 4. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.
 5. Betalt anlægsbidrag kan aldrig tilbagebetales, men kan modregnes i nyt byggeri.

 

§7   Levering til ikke-medlemmer (købere)

 1.  Ejere af ejendomme, som ifølge deres natur eller på grund af særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, kan få leveret vand mod betaling af en afgift, som fastsættes af bestyrelsen.
 2.  Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde det for vandværket fastsatte regulativ samt vedtægternes bestemmelser.
 3.  Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
 4.  Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§ 8   Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Ordinær generalforsamling indvarsles ved bekendtgørelse i et på egnen almindeligt udbredt blad mindst 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 3. Bekendtgørelsen skal indeholde:  Tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse samt oplysning om, at appeller af afgørelser truffet af bestyrelsen, og forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være indsendt til selskabets bestyrelse/kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.  Se dog § 13 vedr. Vedtægtsændringer.
 4. Generalforsamlingens dagsorden skal senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres i sin fulde ordlyd i et på egnen almindeligt udbredt blad.
 5. Generalforsamlingens dagsorden bilagt eventuelt indkomne appeller og forslag, samt årsregnskab/årsrapport skal fremlægges til gennemsyn på selskabets kontor i 8 dage umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.
 6. Dette skal fremgå af ovennævnte bekendtgørelse.
 7. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse, jf.§12.
 4. Budgettet for indeværende regnskabsår forelægges til accept.
 5. Vedtagelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf.§10.
 6. Behandling af indkomne appeller og forslag.
 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen, jf.§10.
 8. Valg af lokal revisor og suppleant, jf.§12.
 9. Eventuelt.

 

 8.   Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog § 13.

 9.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom

ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 3 måneder efter modtagelsen af begæringen.

10. Dagsordenen skal i begge tilfælde offentliggøres i indkaldelsen, som skal ske i et på egnen almindeligt udbredt blad senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

11. I bestyrelsens beslutningsprotokol skal indføres et resumé af det på generalforsamlingen ordinær såvel som ekstraordinær passerede og vedtagne, og protokollen skal underskrives af dirigenten.

 

§ 9   Stemmeret og afstemninger

 1. Kun medlemmer og ikke-medlemmer med fuldmagt fra et medlem af selskabet må deltage i generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Medlemmer og bestyrelse kan dog medtage sagkyndig assistance, der har taleret i forbindelse med sager af speciel interesse for de pågældende. Sådanne bisidderes tilstedeværelse skal anmeldes til formanden, der orienterer generalforsamlingen herom ved dens begyndelse.
 2. Endvidere er pressens tilstedeværelse tilladt.
 3. På en generalforsamling har intet medlem mere end én stemme jf. § 3, men kan desuden afgive én stemme ved fuldmagt.
 4. Fuldmagter skal være skriftlige og skal afleveres før generalforsamlingen. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan afgive stemme ved fuldmagt.
 5. Stemmeafgivning skal ske skriftligt ved de udleverede stemmesedler, såfremt det ønskes af blot ét medlem/fuldmagtshaver.
 6. Simpel flertalsbeslutning afgør afstemningsresultatet, jf. dog § 13 vedr. vedtægtsændringer.

 

§ 10   Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, alle valgt blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer for 3 år ad gangen. Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1, 2 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
 2. Desuden vælges der 2 suppleanter blandt selskabets medlemmer for 2 år ad gangen. På skift afgår én af disse hvert år på den ordinære generalforsamling.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer heraf formand/næst-formand er til stede.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 5. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.
 6. Ved et bestyrelsesmedlems afgang, længere tids sygdom, bortrejse eller lignende kan bestyrelsen indkalde en suppleant, der fungerer under fraværet, dog i det længste indtil næste generalforsamling.
 7. Den kommunale myndighed i selskabets forsyningsområde har ret til at udpege et associeret medlem af bestyrelsen. Dette har ret til at deltage i alle bestyrelsesmøder, forhandlinger og generalforsamlinger, men er ikke tillagt nogen stemmeret i selskabets bestyrelse.
 8. Formanden, kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et af generalforsamlingen fastsat honorar.
 9. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ.
 10. For selskabets regning kan antages og afskediges personale og anden sagkyndig bistand i fornødent omfang, men ingen af de således til selskabet knyttede personer kan have sæde i bestyrelsen.
 11. Bestyrelsen kan afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, nyanlæg, reparation og vedligeholdelse.
 12. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab/årsrapport.
 13. Bestyrelsen tegner kautionsforsikring for formand, kasserer og driftsbestyrer.
 14. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån i det omfang en fortsat drift og udbygning af selskabets vandforsyning nødvendiggør det.
 15. Bestyrelsen skal udbyde større anlægs- og reparationsarbejder i licitation, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

 

§ 11   Tegningsret

 1. Selskabet tegnes af formanden/næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves underskrift af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand/næstformand og kasserer.

 

§ 12   Årsregnskabet/årsrapporten

 1. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Det årlige eventuelle overskud efter forsvarlige afskrivninger henlægges og kan ikke udbetales til medlemmerne.
 3. De af selskabets midler, der ikke er nødvendige for selskabets forpligtelser i den nærmeste fremtid, skal indsættes i pengeinstitut på fordelagtigste vilkår eller anbringes i stats- eller kreditforeningsobligationer, i begge tilfælde lydende på selskabets navn.
 4. De kan kun omsættes eller hæves på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand/næstformand eller kasserer.
 5. Selskabets midler skal holdes afsondret fra andre midler og må hverken udlånes, bortgives eller i øvrigt anvendes i uvedkommende øjemed.
 6. Revision af årsregnskab/årsrapport foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor.
 7. De lokale revisorer skal på medlemmernes vegne mindst én gang årligt kritisk gennemgå årsregnskabet/årsrapporten og påse, at der er behørigt bilag for alle bogførte beløb samt foretage en kasseafstemning og konstatere beholdningenes tilstedeværelse.
 8. Revisorerne kan aflægge revisionsberetning direkte til generalforsamlingen.
 9. Der vælges 2 lokalrevisorer blandt selskabets medlemmer for 2 år ad gangen. På skift afgår én af disse hvert år på den ordinære generalforsamling.
 10. Hvert andet år vælges én revisorsuppleant for en 2-årig periode.

 

§ 13   Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer gennemføres ved simpel flertalsbeslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger efter følgende nærmere procedure:
 2. Forslag til vedtægtsændringer kan forelægges enten af bestyrelsen eller af ethvert navngivet medlem.
 3. Forslaget skal fremsendes til bestyrelsen senest 1. februar samme år, som det ønskes vedtaget.
 4. Vedtægtsforslaget forhandles på en ordinær generalforsamling, på hvilken forslaget i sin derefter endelige udformning kan vedtages første gang.
 5. Derefter indkaldes til den anden generalforsamling, der afholdes mindst 4 uger og højst 3 måneder efter den første.
 6. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i et på egnen almindeligt udbredt blad senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med fuldstændig gengivelse af forslaget og med en blanket til rekvisition af stemmeseddel til eventuel stemmeafgivelse pr. brev.
 7. På den anden generalforsamling kan det foreløbigt vedtagne forslag endeligt vedtages uden ændringer ved simpel flertalsbeslutning.
 8. Til denne generalforsamling kan der uanset vedtægternes § 9 afgives stemmer pr. brev efter særlig procedure, som fastsættes af bestyrelsen, til sikring af hemmelig afstemning.
 9. Indeholder en stemmeseddel andre tilkendegivelser end "ja" eller "nej" er stemmesedlen ugyldig.

 

§ 14   Opløsning af andelsselskabet

 1.  Opløsning af selskabet kan finde sted, hvis forslag herom vedtages med en majoritet på 60 % af de afgivne stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.
 2.  Første vedtagelse skal ske på en ordinær generalforsamling.
 3.  Anden vedtagelse kan tidligst finde sted 4 uger efter første vedtagelse, og anden generalforsamling skal indvarsles skriftligt til hvert enkelt medlem med opgivelse af dagsorden.
 4.  Et eventuelt likvidationsprovenue kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som Lillerød Andelsvandværk, eksempelvis i forbindelse med sammenlægning eller overdragelse til et andet alment vandværk eller vandværksfællesskab til almen vandforsyning.

 

§ 15   Ikrafttræden

 1.  Disse vedtægter er vedtaget af generalforsamlingerne den 21. april 2004 og den 16. juni 2004, og træder i kraft sidstnævnte dato, den 16. juni 2004.
 2.  Disse vedtægter afløser alle tidligere vedtægter for selskabet.

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk