Regulativ for Lillerød Andelsvandværk A.m.b.a.

1.     Indledende bestemmelser

2.    Vandforsyningens styrelse

3.    Ret til forsyning med vand

4.    Forsyningsledninger

5.    Stikledninger

6.    Jordledninger

7.    Installationer i bygninger

8.    Hovedmålere (afregningsmålere)

9.    Bimålere (fordelingsmålere)

10.  Ansøgning

11.   Opretholdelse af tryk og forsyning

12.  Vandspild

13.  Brug af vand fra brandhaner

14.  Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

15.  Driftsbidrag

16.  Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv.

17.  Straffebestemmelser

18.  Ikrafttrædelse

19.  Stikordsregister

 

 

1.  Indledende bestemmelser

1.1  Dette regulativ er udfærdiget af Allerød Byråd efter forhandling med Lillerød Andels Vandværk A.m.b.a. (LAV) i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven)

jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som senest ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995.

 

1.2  Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. l. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til

stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad.

 

1.3  Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau,

jf. § 55, stk.6.

 

1.4  Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab som senest ændret ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.

 

1.5  Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger som

senest ændret ved lov nr. 936 af 29. december 1991.

 

1.6   Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder.

Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter

regulativets bestemmelser.  Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed,

når ejerforeningen efter  det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.  Der henvises i øvrigt til den i 1.3 nævnte bekendtgørelse § l, stk. l.

 

1.7  Ved LAV’s hovedanlæg forstås i dette regulativ dets indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg

samt  hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved LAV’s forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

 

1.8  Ejeren af en ejendom, der får vand fra LAV, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for LAV.

 

 

2.  Vandforsyningens styrelse

2.1   LAV ejes og drives af andelshaverne.

 

2.2  Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet LAV, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. LAV kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan

være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

 

2.3  Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag mv. fastsættes af LAV og skal godkendes af byrådet, i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der

vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.

 

2.4  Om LAV’s styrelse gælder iøvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.

 

 

3.  Ret til forsyning med vand

3.1   Enhver ejer, hvis ejendom ligger i LAV’s naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og

anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og LAV’s vedtægter, og mod betaling efter godkendt takstblad.

 

3.2  LAV bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. LAV fastsætter i hvert enkelt tilfælde

vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af Allerød Byråd.

 

3.3  Etablering af vandindlæg fra LAV som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. LAV kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

 

3.4  Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan LAV forlange, at ejeren betaler den forøgelse af

anlægsbidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i

tidligere betalte anlægsbidrag,  at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. LAV kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

 

 

4. Forsyningsledninger

4.1  Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører LAV. LAV bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens §§, 29 og 45-48.

Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

 

4.2  I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra LAV, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til LAV’s hovedanlæg og til dets forsyningsledningsnet

efter satserne i LAV’s takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, medmindre andet følger af punkt 3.4, 4. punktum.

Allerød Byråd kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra LAV bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de,

der  har ønsket vejreguleringen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan LAV forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der

fremkommer ved udstykningen. LAV kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

 

4.3  Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter Allerød Byråds anvisning og betales af kommunen. Allerød Byråd kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved

brandslukninganlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt; meromkostningerne herved afholdes af kommunen.

I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.

 

4.4  Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

 

 

5.  Stikledninger

5.1  Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører LAV.

 

5.2  I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til LAV skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i LAV’s takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan LAV forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

 

5.3  Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt en stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade

eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af LAV og skal tinglyses på de

respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønske føres over trediemands ejendom.

 

5.4 LAV kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne

 for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Allerød Byråd kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra LAV bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere,

eller de,  som har ønsket vejreguleringen.

 

5.5  LAV kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.

 

 

6. Jordledninger

6.1  Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren. (Se i øvrigt: "ledningsnettet, hvor starter forrbrugerens ansvar og hvor slutter vandværkets")

 

6.2  Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til

vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

 

6.3  Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for dennes bekostning.

LAV kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter – herunder den fornødne udbedring – udført ved ejerens foranstaltning og for dennes bekostning.

 

6.4  Ved ombygning af en ejendom kan LAV forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

 

6.5  Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings- og/eller stikledning afholdes af grundejeren.

 

6.6   Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler denne, kan Allerød Byråd efter indstilling fra LAV lade arbejdet udføre for ejerens bekostning.

 

 

7. Installationer i bygninger

7.1   Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse

færdigmeldes til LAV, der underretter bygningsmyndigheden.

 

7.2  Apparater, filtre og armaturer mv., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA- godkendelse eller eventuel EU-godkendelse).

 

7.3   Hvis LAV finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan LAV forlange, at der opstilles

trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandforsyningens nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for dennes bekostning.

 

7.4  Ved ombygning af en ejendom kan LAV forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for dennes bekostning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

 

7.5  Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må

formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for ejerens bekostning.

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette LAV om forholdet.

LAV kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som LAV finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand,

og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således, at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens

bekostning.

 

7.6  Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler denne med hensyn til vandinstallationerne, kan Allerød Byråd efter indstilling fra LAV lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

 

 

8.  Hovedmålere (afregningsmålere)

8.1  Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes en måler i hver ejendom.

 

8.2  Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af LAV og forbliver LAV's ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et sted, der

er godkendt af LAV.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

LAV kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålerne kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

 

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

 

8.3  Vandmålerens størrelse og type bestemmes af LAV udfra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed mv.

 

8.4  Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan LAV kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en

 måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

 

8.5  Vandmålere vedligeholdes af LAV for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for LAV i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost mv., alene med undtagelse

af beskadigelser som skyldes slid og ælde. LAV er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

 

8.6  Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af LAV. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostninger herved afholdes af ejeren

ligesom LAV kan ansætte et skønnet merforbrug.

 

8.7  Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give LAV meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

 

8.8  Hvis ejeren ikke efterkommer LAV's anmodning om at installere vandmåler, kan AlIerød Byråd efter indstilling fra LAV lade arbejdet udføre for ejerens bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker

en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.

 

8.9  LAV kan forlange afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til LAV forlange at få måleren prøvet.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes, såfremt måleren fungerer korrekt,

i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveomkostningerne af LAV, og LAV foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor  LAV

skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

 

8.10 Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter LAV efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages

at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

 

 

9. Bimålere (fordelingsmålere)

9.1  LAV kan tillade opsætning af bimålere.

 

9.2  Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er LAV uvedkommende. LAV har dog til enhver tid ret

til at aflæse bimåleren.

 

9.3  Bimålere kan udlånes af LAV i det omfang, LAV råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

Afsnit 8.2-7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.

 

9.4 Hvis bimåleren ikke udlånes af LAV, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:

Afsnit 8.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålernes anbringelse, størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give LAV meddelelse om det.

De plomber, der er anbragt på bimåleren, må kun brydes af LAV. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.

 

 

10. Ansøgning

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer, ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal LAV's og Allerød byråds tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter eller på kommunens eller LAV's særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.

LAV kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

 

11. Opretholdelse af tryk og forsyning

11.1  LAV skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet

 af pkt. 7.3. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

 

11.2  Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men LAV kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

 

11.3    Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af

  ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.

 

11.4   LAV kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, hvis det viser sig, at LAV's drift eller hensynet til vandfore-

komsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge LAV at træffe en sådan bestemmelse.

 

 

12.  Vandspild

12.1  Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra indsats under brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end i den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat,

eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre der er givet særlig tilladelse fra LAV.

 

12.2  Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag.

Forbruget vil i så fald blive fastsat ved LAV's skøn efter forhandling med ejeren.

 

13.  Brug af vand fra brandhaner

Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra LAV bruge vand fra brandhaner.

 

 

14.  Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

14.1  For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler,

skal LAV's personale -mod forevisning af legitimation - have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

 

14.2  Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give LAV alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

 

 

15. Driftsbidrag

15.1  For alt vandforbrug fra LAV's ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de 2 årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag pr. m3 vand og

eventuelt et fast årligt bidrag.

LAV kan forlange oplysning fra Allerød Kommune om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.

 

15.2  For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. LAV kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug,

der anslås af LAV.

 

15.3  For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter

et fast årligt bidrag.

 

 

16. Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv.

16.1  Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som LAV eller Allerød Byråd har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5,

6.6, 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

 

16.2  Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan LAV lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold tillov om renter ved forsinket

betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, medmindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til LAV enten ved tinglyst

deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

 

16.3  Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan LAV nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan LAV lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 6 måneder efter seneste påkrav.

16.2,2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer, kan aflukning ikke ske, medmindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers

gæld til LAV enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

 

16.4  Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist, gælder tilsvarende regler, som nævnt i 16.2 og 3.

 

 

17. Straffebestemmelser

17.1  Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om

indskrænkning i vand- forbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1 og 14.1, straffes efter

vandforsyningslovens § 84 med bøde.

 

17.2  Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger mv., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

 

 

18. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 5.maj 1998, og samtidig ophæves det tidligere regulativ af 14/2 1984 med tillæg af 15/3 1988.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet, i medfør af vandforsyningsloven. Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Foranstående regulativ for LAV stadfæstes herved i medfør af § 55 i Lov om vandforsyning m.v.

Allerød Byråd, den 4.maj 1998

 

 

19. Stikordsregister

A

Aflukning 11.2-16.2-16.3

Afprøvning 8.9-8.10

Allerød (Kommune, Byråd) 1.1-3.2-4.2-4.3-5.4- 7.6-8.8-10

Amtsrådet 11.4

Andelslejligheder 1.6-3.4

Anlægsbidrag 1.2-2-3.4-4.2-16.1-16.3

Ansøgning 10

Aut. vandmester 1.5-6.2-7.1-8.2

B

Beholderanlæg 1.7

Besigtigelse 6.2

Betaling 1.3

Bimålere 9

Boligministeriet 7.2

Brandhaner/Brandbrønde 4.3-13-15.1

Brandværnsforanstaltninger 1.4-3.2-4.3-15.1

Bruger 1.6-1.8

Byråd se Allerød Kommune

Byggevand 15.2

D

Driftsbidrag 1.2-2-15-16.2

Deklaration 4.4-5.3-16.2-16.3

E

Eftersyn 14

Ejendomme 1.6

Ejer 1.6-1.8-2-3.1-4.2

Ejerforeninger 1.6

Ejerlejlighed 1.6-3.4

Ejerskifte 16.2

Erhvervsvirksomhed 3.1-3.2-10

Erstatning 8.5-11.3-11.4

F

Fast afgift 15.3

Fejl 6.3-7.5-8.7-8.9

Force majeure 11.3

Forpagter 1.6

Forpligtelser 1.8

Forsyningsledning 1.2-4.1-4.2-4.3

Forsyningsledning over privat grund 4.4

Forsyningsledningsnet 1.2-1.7-4.2

Forsyningsområde 3.1

Forurening 6.3

Færdigmelding 6.2

G

Genåbning 1.2-16.2

Godkendelser 7.2

Grundejer se Ejer

Gæld 16.2-16.3-16.4

H

Havevanding 11.4

Hovedanlæg 1.2

Hovedledning 1.7-4.2

Hovedmåler 8.1-8.9

Husholdning 3.1-10

I

Ikrafttrædelse 18

Indskrænkninger 11.4-17.1

Installationsarbejder 1.5

Installationsarbejde, lov om 1.5

Indvindingsanlæg 1.7

J

Jordledning 1.7-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5

Jordledning på privat grund 1.7

K

Kontrol 14.1

Køleformål 12.1

L

Landbrug 3.1

Ledningsbrud 11.2-11.3

Ledningsnet 1.7

Ledningsdimension 4.3

Legitimation 14.1

Lejere 1.6

Lejlighed 3.4

Lov om Vandforsyning 1.1-1.2

Lukning se Aflukning

M

Medlemskab 2

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse 1.3

Målerbrønde 8.2

Måler Se vandmåler

Målerudskiftning 8.5

N

Ny ejer se Ejerskifte

O

Ombygninger 3.4-5.4-6.4-7.4

Oplysningspligt 14

Optøning 8.7-9.4

Overrislingsanlæg 15.3

P

Plombering 8.6-9.4

Pumpeanlæg 1.7

R

Regulativ 1.8-3.1-18

Renter 16.2

Reparationer 11.3

Råvandsledning 1.7

S

Sikkerhed for betaling 4.2-5.2 Sprinkleranlæg 3.2-15.3

Stikledning 1.2-1.7-5.1-5.2-5.3-5.4-5.5

Stophane (afspærringsanordning)

Strømsvigt 11.3

T

Takstblad 1.2-2-3.1-4.2-5.2

Takster 2.3-4.2

Tilbygninger se Ombygninger

Tinglysning 4.4-5.3-16.1-16.2-16.3

Tjenestebolig 1.6

Trykforhold 7.3

Trykforøgeranlæg 1.7-7.3

Trykzoner 1.7

U

Ubenyttede installationer 7.5

Udstykning 4.2-5.2

Utætheder 6.3-7.5-8.7

V

Vandbehandlingsanlæg 1.7

Vandforbrug 3.4-7.4

Vandforsyningsledning 4.1

Vandforsyningslov 1.1-1.2-2-4.1-17.1-17.2-18

Vandforsyningsplaner 4.1

Vandindvindingsanlæg evt 3.3-3.4

Vandinstallationer 7.1-7.5-10-14.1

Vandmålere 1.3-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.7-8.8-14.1

Vandspild 12.1-12.2-14.1-17.1

Vandtryk 11.1

Vedligehold 7.5

Vedtægter 2.4-3.1

Vejregulering 4.2-5.4

Æ

Ændringer 5.4-10

 

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk