Velkommen til Lillerød Andelsvandværks hjemmeside


Lillerød Andelsvandværk

 er en privat vandforsyning beliggende i
 Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 650.000 m3 vand årligt,  som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

 Se kort over vores forsyningsområde her!

 

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

 

Miljøstyrelsens ny drikkevandsbekendtgørelse

 

Lillerød Andelsvandværk har i samarbejde med

Allerød Kommune (tilsynsmyndighed) udarbejdet et kontrolprogram, som overholder den ny drikkevands- bekendtgørelse.  Desuden har vi i samråd med tilsyns- myndigheden valgt at medtage ekstra parametre.

 

Læs kontrolprogrammet her!

 

Lillerød Vandværk har fået testet for 1,2,4 Triazol og

DMS. Der er ikke fundet spor disse stoffer.

Der vil blive fulgt op med 2 årlige kontroller.

 

Se analyserapport her!

Lillerød Andelsvandværk indbyder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 23. april 2019, kl. 19.30
i Lillerødhallerne, Banevang 7, 3450 Allerød

Generalforsamlingens dagsorden vil blive bekendtgjort i sin fulde ordlyd i Allerød Nyt tirsdag den 2.april 2019.

Generalforsamlingens dagsorden bilagt eventuelt indkomne appeller og forslag samt årsrapport fremlægges til gennemsyn på vandværkets kontor fra mandag den 8. april 2019.

Forslag og appeller, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være modtaget på vandværkets kontor, Vandværksvej 4, 3450 Allerød, inden tirsdag den 26. marts 2019.

Der gøres opmærksom på, at kun stemmeberettigede medlemmer af selskabet må deltage i generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, hvorfor legimitation bedes medbragt.
Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. - Bestyrelsen

Ved større rørbrud eller driftsforstyrrelser udenfor åbningstid

ring til Falck på tlf. 70 24 45 10

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk