Velkommen til Lillerød Andelsvandværks hjemmeside


Lillerød Andelsvandværk

 er en privat vandforsyning beliggende i
 Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 650.000 m3 vand årligt,  som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

 Se kort over vores forsyningsområde her!

 

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

Lillerød Andelsvandværk indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 23. april 2019, kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes i Lillerødhallerne (mødelokalet),
 Banevang 7, 3450 Allerød med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om de forløbne år
 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse
 4. Budgettet for indeværende regnskabsår forelægges til accept
 5. Vedtagelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer
 6. Behandling af indkomne appeller og forslag
  Appeller: ingen
  Forslag: ingen
 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Efter tur afgår:
  Hans Clemensen (villig til genvalg)
  Lars Bloch (villig til genvalg)
  Valg af suppleant:
  Henrik Andersson (villig til genvalg)
 8. Valg af lokal revisor og suppleant
  Efter tur afgår:
  Kim Hølmer (villig til genvalg)
  Valg af lokal revisor suppleant:
  Lars Hasløv (villig til genvalg)
 9. Eventuelt

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. - Bestyrelsen

 

Miljøstyrelsens ny drikkevandsbekendtgørelse

 

Lillerød Andelsvandværk har i samarbejde med

Allerød Kommune (tilsynsmyndighed) udarbejdet et kontrolprogram, som overholder den ny drikkevands- bekendtgørelse.  Desuden har vi i samråd med tilsyns- myndigheden valgt at medtage ekstra parametre.

 

Læs kontrolprogrammet her!

 

Lillerød Vandværk har fået testet for 1,2,4 Triazol og

DMS. Der er ikke fundet spor disse stoffer.

Der vil blive fulgt op med 2 årlige kontroller.

 

Se analyserapport her!

Ved større rørbrud eller driftsforstyrrelser udenfor åbningstid

ring til Falck på tlf. 70 24 45 10

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk